Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA: BILIŠKOV NEKRETNINE D.O.O.
 
Značenje izraza sadržanih u Općim uvjetima
Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća značenja:
1. Posrednik u prometu nekretnina je Biliškov Nekretnine d.o.o., (u daljnjem tekstu: Posrednik).
2. Agent posredovanja u prometu nekretninama je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Agent).
3. Posredovanje u prometu nekretnina su radnje posrednika koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu, idr.
4. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretninama – u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
5. Treća osoba je pravna ili fizička osoba koju posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavateljem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojima je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).
 
Ponuda
Ponuda nekretnina Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, kupnju, zamjenu, u zakup ili najam, kao i na podacima sadržanim u pisanim ili usmenim nalozima Nalogodavca. Posrednik nije odgovoran u slučaju pogreške u opisu ili cijeni nekretnine, te nije odgovoran u slučaju odustanka vlasnika nekretnine od posredovanog pravnog posla, kao ni za pravne nedostatke koji nisu navedeni u zemljišnim knjigama.
 
Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Ugovor) Posrednik se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će Posredniku isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen. Ugovor se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme. Ako ugovorne strane samim Ugovorom ne ugovore rok na koji sklapaju Ugovor, Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
 
Isključivo posredovanje
Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani pravni posao neće angažirati nijednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavatelj sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti ugovorenu naknadu za posredovanje.

Prestanak ugovora o posredovanju
Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako u roku od 12 mjeseci nakon prestanka tog Ugovora Nalogodavatelj sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, obvezuje se Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.
 
Obveze Posrednika
Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, najmu ili zakupu nekretnine obavljati osobito sljedeće:
1. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem pravnu ili fizičku osobu radi sklapanja posredovanog posla.
2. Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine.
3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini.
4. Obaviti potrebne uobičajene radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu: fotografiranje, obradu te pripremu podataka,snimanje i obrada 360 VT fotografija, marketinške troškove oglašavanja (tiskovine i Internet), terenske izlaske agenata i  sl.
5. Ukoliko predstavljanje nekretnine na tržište nadilazi uobičajene troškove prezentacije, Posrednik ima pravo na dodatnu naknadu a prema prethodno dogovorenim troškovima. 
6. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, te angažirati profesionalnu pravnu pomoć kod sastavljanja ugovora. 
7. Čuvati osobne podatke Nalogodavaca, te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje. 
8. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište.
9. Upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
 
Obveze Nalogodavca
Sklapanjem Ugovora o posredovanju s Posrednikom, Nalogodavac preuzima sljedeće obveze:
1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje, dati Posredniku na uvid akte o legalnosti nekretnine koja je predmet ugovora.
2. Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini.
3. Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine.
4. Istodobno sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora, a nakon isplate cjelokupne kupoprodajne cijene, isplatiti Posredniku ugovorenu Naknadu.
5. Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
6. Nalogodavatelj će odgovarati za štetu, ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posredovani posao.
 
Posrednička naknada
Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju u postotku od postignute kupoprodajne cijene nekretnine, odnosno, u slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu, u visini mjesečne najamnine, odnosno zakupnine. 
Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u ovom ugovoru kao „Obveze Posrednika“, osim točke 5. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene ovim uvjetima, a  na temelju zahtjeva Nalogodavca, iste se naplaćuju u skladu s cjenikom. Na sve iznose naknada obračunava se porez na dodanu vrijednost.
Nalogodavac je obvezan platiti Naknadu Posredniku, i kad je s Trećom osobom na koju mu je ukazao Posrednik, i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim pravnim poslom se postiže ista svrha kao i s posredovanim pravnim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja (primjerice, ali ne isključivo: Ugovor o kupoprodaji, bilo koji drugi pravni posao kojim Nekretnina mijenja vlasništvo, Ugovor o prijenosu poslovnih udjela, otkup potraživanja, Darovni ugovor i sl.). 
 
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu sa trećom osobom ako je:
- neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
- organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
- Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
 
Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti Naknadu i u slučaju da ugovor za posredovani pravni posao sa Nalogodavcem sklopi, odnosno kupoprodajnu cijenu, najamninu ili cijenu zakupa, isplati bilo koja fizička ili pravna osoba koja je povezana bilo bračno, izvanbračno ili rodbinski, bilo članski, bilo s organima upravljanja ili na bilo koji drugi način sa trećom osobom, kupcem, prodavateljem, najmodavcem, najmoprimcem, zakupodavcem ili zakupnikom, koju je Posrednik doveo u vezu sa Nalogodavcem radi sklapanja kupoprodajnog ugovora ili radi bilo kojeg drugog posredovanog posla, bez obzira da li je ta povezana osoba sama sudjelovala u pregovorima oko sklapanja kupoprodajnog ugovora ili bilo kojeg drugog posredovanog posla.

Završne odredbe
Za sve što nije izričito utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima, te ostali zakonski propisi.
 
Opći uvjeti primjenjuju se od 01. srpnja 2016. godine.


CJENIK NAKNADA ZA POSREDOVANJE:

I KUPOPRODAJA
Najviša ukupna provizija 6 %
Najniža ukupna provizija 2 %

II PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)
1 – 3 %,

III KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)
1 – 3 %

IV ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje 1-3% od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je svaka strana stekla zamjenom

V ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine
100% Minimalno
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 – 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine
100% Minimalno za najam
100% Minimalno za zakup
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 – 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

Na sve iznose naknada obračunava se porez na dodanu vrijednost.

 
 

Kontakti

Zagreb
+385 (0)1 301 1383
zagreb@biliskov.com
Kaštel Stari
+385 (0)21 260 792
nekretnine@biliskov.com
Split
+385 (0)21 332 755
split@biliskov.com
German Representative
germany@biliskov.com
 
Swedish Representative
sweden@biliskov.com
 
Polish Representative
poland@biliskov.com
 
UK Representative
+385 (0)98 411 775
ukagen@biliskov.com
Russian Representative
+385 (0)98 411 790
russia@biliskov.com
 
French Representative
francais@biliskov.com
 
 
Skype
biliskov.nekretnine
biliskov.split

Članstva

.

Priznanja

.

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?