Biliškov nekretnine d.o.o., Kaštel Stari
T: + 385 21 260 792, +385 1 301 1383
E: nekretnine@biliskov.com, W: www.biliskov.com

Broj nekretnina u projektu: 0

Biliškov nekretnine d.o.o., Kaštel Stari
T: + 385 21 260 792, +385 1 301 1383
E: nekretnine@biliskov.com, W: www.biliskov.com

Opis

Golf projekt pod radnim nazivom» Fratarska šuma» smještena je u opčini Brtonigla u Istri između, sjeverno od Novigrada.
LOKACIJSKA DOZVOLA JE PRAVOMOCNA 30.01.2010.GOD.
Prostire se na ukupnoj površini od 744.006 m2.

U funkciji zahvata je planirano 19 zasebnih građevinskih parcela:

Na terenu površine cca 74,5 ha planirano je golf igralište sa 18 rupa, klubska kuća, gospodarski objekti, rangerhouse, hotel, kao i izgradnja rezidencijalnih villa.

GOLF IGRALIŠTE
Samo igralište će biti izgrađeno na površini od oko 40 ha, dok će 25 ha ostati prirodni krajolik.
Pri projektiranju ovoga golf igrališta osnovna ideja bila je što manje mijenjati prirodan izgled i strukturu terena, s ciljem da se omogući gostima osjećaj da se nalaze u Istri. Prema Master planu golf igrališta Fratarska šuma predviđena su 4 jezera koja imaju funkciju akumulacije vode za navodnjavanje golf igrališta i funkciju atraktivnosti samog golf igrališta.
Unutar zone golf igrališta predviđena je gradnja pomoćnih građevina- odmorišta i startne kućice, u kojima se predviđa smještaj prostora za odmor i hranu.

KLUBSKA KUĆA
Klubska kuća je centralna građevina (pozicionirana kod početne rupe br. 1 i završne rupe br. 18), namijenjena posjetiteljima golf igrališta – članovima i gostima. Planirana bruto površina golf kuće iznosi okvirno 3000 m2, sa uređenim pristupnim parkirnim prostorom (kapaciteta cca 100 parkirališnih mjesta), te svim potrebnim ugostiteljskim i pratećim sadržajima, klubski prostori, caffe bar, restoran, konferencijske sale, welness, servisi i sl.
Najveća dopuštena visina iznosi 10,0 m, odnosno 1 podzemna i 3 nadzemne etaže (Po+P+2). Klubska kuća planira se kao samostojeća građevina, razvedenog tlocrta i gabarita, oblikovana u duhu suvremene arhitekture.

HOTEL
Za gradnju sadržaja javne i komercijalne namjene u funkciji golf igrališta, predviđeno je područje površine cca 8000 m2, smješteno uz jugozapadnu granicu obuhvata golf igrališta.
Hotel se planira smjestiti unutar zone javne i komercijalne namjene u sklopu golf igrališta.
Broj, veličina i oblik građevnih čestica unutar zone gradnje komercijalnih sadržaja utvrdit će se u postupku izdavanja akta kojim se odobrava građenje.
Najveća dopuštena građevinska (bruto) površina građevina u zoni namijenjenoj gradnji komercijalnih sadržaja iznosi 4.500m². Najveća dopuštena visina građevina unutar zone gradnje komercijalnih sadržaja iznosi 10,0 m, a najveći dopušteni broj etaža iznosi 1 podzemna i 3 nadzemne etaže (Po+P+2).

VILLE
Zona za izgradnju smještajnih kapaciteta - vila sa pratećim sadržajima utvrđena je unutar golf igrališta, a površina iznosi 9,16 ha.
Točan broj građevina, njihov smještaj i udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca utvrdit će se u postupku izdavanja akta kojim se odobrava građenje.
Najveći dopušteni kapacitet zone iznosi 520 postelja. Bruto gustoća korištenja iznosi 57 kreveta/ha
Normativ za broj ležaja po vili je 6.
Najveća dopuštena građevinska (bruto) površina vile iznosi 1500 m², a najmanja 200 m².
Najveća dopuštena visina vile iznosi 7,0 m.
Najveći dopušteni broj etaža vile iznosi 1 podzemna i 2 nadzemne etaže (Po+P+1).
Najveći dopušteni broj vila u nizu iznosi 5 jedinica.
Smještaj vozila predviđen je unutar zone gradnje smještajnih kapaciteta, uz svaku pojedinu vilu.

Faze

Lokacija

Golf projekt »Fratarska šuma», nalazi se u opčini Brtonigla u Istri.

Biliškov nekretnine d.o.o., Kaštel Stari
T: + 385 21 260 792, +385 1 301 1383
E: nekretnine@biliskov.com, W: www.biliskov.com